Σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης του ΥΠΕΝ, με την οποία εξειδικεύονται αρκετά από τα ζητήματα που αφορούν τη νέα διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών του ν. 4389/2016, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους κατά του δασικού χάρτη αποκλειστικά στον προβλεπόμενο διαδικτυακό τόπο, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Βάσει της υποβολής αυτής, υπολογίζεται το τέλος που αντιστοιχεί και εκδίδεται το έντυπο πληρωμής, χωρίς, όμως,  και να ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία.

Περαιτέρω, και μέσα στον καθορισμένο χρόνο των 60 ημερών, εντός του οποίου θα πρέπει να υποβληθούν οι αντιρρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, παράλληλα, να υποβάλλουν και ταχυδρομικώς ή δια ζώσης μία σειρά εγγράφων και, συγκεκριμένα,  υπογεγραμμένο το αντίγραφο των αντιρρήσεων, αντίγραφο του αποδεικτικού ηλεκτρονικής υποβολής των αντιρρήσεων, φωτοαντίγραφο που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος τέλους, τα έγγραφα των οποίων γίνεται ρητή επίκληση στις αντιρρήσεις, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί ότι τεκμηριώνει το έννομο συμφέρον και τους ισχυρισμούς του ενδιαφερομένου.

Το σύνολο των προαναφερθέντων εγγράφων, ταξινομούνται, στη συνέχεια,  από την αρμόδια υπηρεσία που αποκαλείται πλέον Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΑΥΔΧ) και φυλάσσονται στη Διεύθυνση Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ως προς την υπόλοιπη διαδικασία, θα πρέπει να αναφερθεί ότι:

  • Εντός 15 ημερών από τη θεώρηση του δασικού χάρτη, η Διεύθυνση Δασών αποφασίζει την ανάρτησή του
  • Η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων ξεκινά το αργότερο 15 ημέρες μετά
  • Όσες αντιρρήσεις βρίσκονται σήμερα  σε εκκρεμότητα τίθενται στο αρχείο και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να επαναλάβουν εκ νέου τη διαδικασία, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν
  • Οι αντιρρήσεις ομαδοποιούνται και αποστέλλονται  στις Επιτροπές που θα τις εξετάσουν, συνοδευόμενες από υπόμνημα με την άποψη της υπηρεσίας
  • Οι Επιτροπές αυτές θα πρέπει να αποφανθούν εντός 4 μηνών, με δυνατότητα παράτασης 2 μηνών
  • Η στελέχωση των προαναφερθέντων Επιτροπών αρχίζει, το αργότερο, 5 ημέρες μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων.