Μετά από απάντηση σε προδικαστικό ερώτημα του ΣτΕ προς το ΔΕΕ, το οποίο αποφάνθηκε με την από 21.6.2012 C – 177/2011 αποφασή του, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου  έκρινε, με την υπ’ αριθμ. 786/2014 απόφασή της, τα εξής: Για την υποβολή σχεδίου σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατ’ αρθ. 3 παρ. 2 στοιχ. β΄Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, όπως την ερμήνευσε...