Η πολυετής ενασχόλησή μας με τα αντικείμενα του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου, που συνιστούν επιμέρους κλάδους του Δημοσίου και του Διοικητικού Δικαίου, συνεπάγονται την πλήρη γνώση και των υπόλοιπων κλάδων του δικαίου αυτού.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση, ενώπιον των διοικητικών αρχών και τη δικαστική εκπροσώπηση, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενώπιον όλων των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, για την επίλυση διοικητικών διαφορών ουσίας και ακυρωτικών διαφορών, προς υποστήριξη των δικαιωμάτων και των συμφερόντων ιδιωτών, φορέων, συλλόγων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων, καθώς και την σύνταξη αγωγών, κατ’ άρθρα 105 και 106 ΕισΝακ, προς αποκατάσταση της ζημίας, που έχει προκληθεί από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ.

Το γραφείο μας διαθέτει πολυετή εμπειρία και γνώση του δικαίου, που εφαρμόζεται στη Δημόσια Διοίκηση, και, ως εκ τούτου, χειριζόμαστε όλες τις διαφορές, που σχετίζονται με την οργάνωση και τη λειτουργία του Κράτους, καθώς και όλων των άλλων δημόσιων νομικών προσώπων, των ΟΤΑ, το προσωπικό, την περιουσία, την ευθύνη τους και το δικαστικό έλεγχο της δραστηριότητάς τους, με βάση την αρχή της νομιμότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και χειριζόμαστε με επιτυχία υποθέσεις δημοσίων έργωνδημοσίων συμβάσεων και προμηθειών, καθώς και όλα τα θέματα του δημοσιονομικού, του φορολογικού και του υπαλληλικού δικαίου

Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο

image copyright: linder6580