1. ” Οι μεταβολές που επέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο για τη ΜΣΔ με τις νέες ρυθμίσεις του ν. 4759/2020″, ΠερΔικ, 1/2021, με τη συμβολή των Λίνας Μπάνου και Άριας Τζαμαλίκου, σελ. 51 επ.
 2. “Xωροταξικός σχεδιασμός του νησιωτικού χώρου: το παράδειγμα του ΕΣΧΑΔΑ “Αφάντοιυ Ρόδου”, ΠερΔικ, 4/2018, σελ. 570 επ.
 3. ” Επισκόπηση της προγενέστερης νομολογιακής προσέγγισης του φαινομένου της αυθαίρετης δόμησης, με αφορμή την πρόσφατη ανατροπή της”, Τιμητικός Τόμος Κωνσταντίνου Μενουδάκου, εκδόσεις Σάκκουλα,  2016, σελ. 163- 180.
 4. “Oι Πολιτικοί των Αυθαιρέτων”, Νομικό Βήμα, τ. 61, τ. 8/2013, σελ. 2338 επ.
 5. Το νομικό καθεστώς του Αιγιαλού και της Παραλίας, σε: ΚΟΥΦΑΚΗ- ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (Επιμ.), Δίκαιο του Περιβάλλοντος, Δ.Σ.Α., 2011, σελ. 326 – 350.
 6. Πολεοδομικοί περιορισμοί εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας και προστατευόμενη εμπιστοσύνη του θιγομένου ιδιοκτήτη, ΠερΔικ 4/2010, σελ. 624 επ.
 7. Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης στη νομολογία του ΣτΕ, Τόμος Τιμητικός του ΣτΕ – 75 χρόνια, Σάκκουλας, 2004, σελ. 1371 επ.
 8. Οι αμφιλεγόμενες πλευρές της νομολογίας του ΣτΕ για το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό σε: Σ.ΤΣΕΤΣΗΣ (Επιμ.), Ένα μέλλον για την ελληνική πόλη, Οκτάγωνο, Αθήνα, 2007, σελ. 205 επ.
 9. Η νομολογιακή προέλευση της έννοιας του βιώσιμου χωρικού σχεδιασμού, Μάρτιος 2005
 10. To νομικό καθεστώς της δόμησης στον αιγιαλό και την παραλία, ΠερΔικ, 2/2004, σελ. 684 επ.
 11. Η νομολογία του ΣτΕ για την προστασία των νεότερων μνημείων μέχρι την έκδοση του ν. 3028/2003, ΠερΔικ 4/2003, σελ. 684 επ.
 12. Σχεδιασμός του χώρου και προστασία της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας, 2010
 13. O χωροταξικός σχεδιασμός του αιγιαλού και της παραλίας: Θεωρητικές και νομολογιακές παρατηρήσεις, 2009
 14. O θεσμός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) ανάμεσα σε χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, 2007
 15. Η διαμόρφωση, η λειτουργία και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κρατικής, οικιστικής πολιτικής, ΠερΔικ 2005, σελ. 244 επ.
 16. Η κοινοτική διάσταση της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, 2006
 17. Εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο για τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, 2004
 18. Διεθνείς και κοινοτικές δεσμεύσεις για την προώθηση των ΑΠΕ, 2005
 19. H προστασία των παραδοσιακών οικισμών. Διοικητική πρακτική και νομολογία, 2004
 20. Οι γενικές αρχές του ακυρωτικού ελέγχου κατά τη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων,2003
 21. Η χωρική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης του νησιωτικού χώρου, Γ.ΤΣΑΛΤΑΣ (Επιμ.), Ο νησιωτικός χώρος στον 21ο αιώνα, Σιδέρης, 2005, 235 επ.
 22. Η διασύνδεση των χωροταξικών σχεδίων του ν. 2742/1999 με το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης του εθνικού χώρου, ΠερΔικ 2009, σελ. 254επ.
 23. Αμφιλεγόμενες πλευρές στη νομολογία του ΣτΕ για το χωροταξικό και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, ΠερΔικ 2007, σελ. 186 επ.
 24. Παραδοσιακοί οικισμοί και οικιστικό περιβάλλον, σε: Ε ΤΡΟΒΑ (Επιμ.), Η πολιτιστική κληρονομιά και το Δίκαιο, Σάκκουλας, 2005, σελ. 527 επ.
 25. L’incidence du droit européen sur le droit de l’Urbanisme, ΔτΑ, 2005, σελ. 91 επ.
 26. H προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τις διατάξεις του αστικού δικαίου, ΝοΒ, 1987, 234 επ.