Το εξαιρετικά πολύπλοκο και πολύ συχνά δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο, για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και την εμπλοκή πολύ περισσότερων του ενός Υπουργείων και Αποκεντρωμένων – Περιφερειακών υπηρεσιών, δημιουργούν πλήθος προβλημάτων, που αποθαρρύνουν κάθε υποψήφιο επενδυτή και επιχειρηματία.

Το γραφείο μας εγγυάται την πλήρη γνώση του πλέγματος των θεμάτων, που άπτονται τόσο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, όσο και όλων των λοιπών απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, για την έναρξη και την υλοποίηση οποιοιδήποτε έργου, σχεδίου ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Λειτουργούμε συμβουλευτικά, πριν την έναρξη κάθε διαδικασίας αδειοδότησης μεγάλων έργων και σύνθετων επιχειρηματικών σχεδίων και παρέχουμε πλήρεις και εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, που αφορούν τη δικαστική και την εξώδικη εκπροσώπηση κάθε ενδιαφερόμενου, σε υποθέσεις αδικαιολόγητης καθυστέρησης, απόρριψης, ανάκλησης ή ακύρωσης περιβαλλοντικών όρων έργου, σχεδίου ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Παρέχουμε, τέλος, συμβουλευτική υποστήριξη και πλήρη ενημέρωση, σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων του ισχύοντος ν. 4014/2011 και των εκδιδόμενων επ’ αυτού υπουργικών αποφάσεων, με τον οποίο απλοποιούνται οι διαδικασίες για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την αδειοδότηση έργων, σχεδίων και προγραμμάτων στην εθνική έννομη τάξη.

image copyright:safegear