1) “Το Δίκαιο του Περιβάλλοντος. Μέσα από τη νομολογία του ΣτΕ “. Νομική Βιβλιοθήκη, 2021.

 

Συλλογικός Τόμος που αφορά την αναλυτική επεξεργασία και τη διεξοδική παρουσίαση και σχολιασμό της νομολογίας του ΣτΕ σε όλους τους επιμέρους τομείς του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  Συμμετέχουν οι:   Βασιλειάδης Δημήτριος, Σύμβουλος Επικρατείας, Διβάνη Χριστίνα, Νομική Σύμβουλος του Κράτους, Κανελλοπούλου Θεώνη, Πάρεδρος του ΣτΕ,  Κουσκουνά Μεταξία, Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και Ανδρέας Παπαπετρόπουλος.

 

2) ” Διαγράμματα Δημοσίου και Διοικητικού δικαίου”, Νομική Βιβλιοθήκη, 2021.

 

Συλλογικός Τόμος με την επιμέλεια του Χαράλαμπου Χρυσανθάκη, Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου του ΕΚΠΑ. Ο Ανδρέας Παπαπετρόπουλος παρουσιάζει το Δίκαιο του Περιβάλλοντος.

3) Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός”,  Νομική Βιβλιοθήκη, 2019, από κοινού με την Ιωάννα Κανταρτζή

Με τη μελέτη αυτή παρουσιάζεται το σύνολο  του σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για το Χωροταξικό και τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό έτσι, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την ισχύ του ν. 4495/2017.  Γίνεται, επίσης, ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της διαμόρφωσης του θεσμικού αυτού πλαισίου, καθώς και στην εκτεταμένη συμβολή της νομολογίας του ΣτΕ στη δημιουργία και την διαχρονική του εξέλιξη.

Πρόκειται για τη μοναδική σύγχρονη και απολύτως επίκαιρη μελέτη στον τομέα του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Δικαίου, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα ο ιδιαίτερος αυτός κλάδος του δημοσίου δικαίου δεν έχει γνωρίσει την ανταπόκριση που δικαιούται σε επίπεδο εθνικής βιβλιογραφίας, αφού η τελευταία σοβαρή σχετική προσπάθεια ανέρχεται ήδη στο 2002 και είναι πλέον εντελώς ανεπίκαιρη.

 

4) Περιβάλλον, Νομική Βιβλιοθήκη, 2016

 

Στο συλλογικό τόμο με τίτλο “Περιβάλλον” που συνέγραψε από κοινού ο Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος με τους Δημήτρη Βασιλειάδη (Πάρεδρο του ΣτΕ) Χριστίνα Διβάνη (Νομική Σύμβουλο του Κράτους) και Μεταξία Κουσκουνά (Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών)  συμπεριλαμβάνονται όλα τα επί μέρους θέματα και οι ειδικότεροι τομείς που απασχολούν το δίκαιο του περιβάλλοντος, καθώς και η πλήρης και διεξοδική ανάλυση τόσο του χωροταξικού όσο και του πολεοδομικού δικαίου που συναποτελούν την έννοια του δικαίου του χωρικού σχεδιασμού.

Στο τμήμα του έργου που αφορά το δίκαιο του χωρικού σχεδιασμού συνεργάσθηκε και η Δικηγόρος και μέλος του Γραφείου μας Ιωάννα Κανταρτζή.

 

5) “Αστική Ευθύνη του Δημοσίου”, Νομική Βιβλιοθήκη (2015).

 

Το συλλογικό αυτό έργο σε επιμέλεια Νικολάου Π.  Σοιλεντάκη, Προέδρου Εφετών Δ.Δ.  και Αννας Ατσαλάκη, Εφέτου Δ.Δ.,  αποτελείται από τρεις ενότητες.

Στην πρώτη “ερμηνευτικά σχόλια και νομολογία”, περιλαμβάνονται συνοπτικά και περιεκτικά το σύνολο της παγιωμένης νομολογίας του ΣτΕ και των διοικητικών δικαστηρίων και του σχετικά με τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ που ρυθμίζουν τα ζητήματα της αστικής ευθύνης του Δημοσίου.

Στη δεύτερη ενότητα, περιλαμβάνονται τα “σχετικά διαγράμματα της ύλης” με την παρουσίαση κάθε κεφαλαίου, ζητήματος ή ενότητας χωριστά, τα οποία αποβλέπουν στη διευκόλυνση του αναγνώστη.

Στην τρίτη ενότητα περιλαμβάνονται υποδείγματα, τα οποία σκοπούν στην πληρέστερη πρακτική προσέγγιση του εξαιρετικά εκτεταμένου θέματος της αστικής ευθύνης του Δημοσίου.

               6) “Χωροταξικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη”, Νομική Βιβλιοθήκη (2009)

Στη Μελέτη αυτή παρουσιάζεται και αναλύεται διεξοδικά ο τρόπος με τον οποίο επιδιώκεται σε θεωρητικό επίπεδο η διασύνδεση μεταξύ του χωροταξικού σχεδιασμού και της βιώσιμης ανάπτυξης. Αποσαφηνίζεται, έτσι, ο όρος Χωροταξικός Σχεδιασμός μέσα από το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ αναπτύσσονται τα νέα Ειδικά, Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδική έμφαση δίδεται, τέλος, στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς και στο ζήτημα της νομικής φύσης και δεσμευτικότητας των χωροταξικών σχεδίων το υν. 2742/1999..

 

 

              7) “Δίκαιο και Πολιτική του Χωροταξικού Σχεδιασμού”, Αντ. Ν. Σάκκουλα, (2008)

Με τη Μελέτη αυτή επιχειρείται μία διεπιστημονική προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αφορούν το χωροταξικό σχεδιασμό. Παρουσιάζονται οι παραδοσιακές και οι σύγχρονες θεωρίες για την έννοια και το περιεχόμενο του όρου χωροταξικός σχεδιασμός και ο τρόπος με τον οποίο επιδιώκεται, μέσω αυτού, η οργάνωση του χώρου και η εναρμόνιση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που ασκούνται μέσα σε αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται δεκτό ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί μέρος της ευρύτερης αναπτυξιακής διαδικασίας που αντανακλά συγκεκριμένους συσχετισμούς οικονομικών και κοινωνικών δυνάμεων, τα συμφέροντα των οποίων καλείται, πρωτίστως, να υπηρετήσει.

 

 

         8) “Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική έννομη τάξη”, Σάκκουλας Αντ. Ν. (2003)

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου και της νομολογίας για το θεσμό της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως προϊόν της Κοινοτικής Πολιτικής Περιβάλλοντος. Διερευνάται, έτσι, κατά πόσον ο θεσμός της ΜΠΕ, έτσι όπως κατοχυρώθηκε νομοθετικά με το ν. 1650/1986 και αργότερα με το ν. 3010/2002 επιτελεί τις επιδιώξεις των Οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 97/11/ΕΚ. Ταυτόχρονα, επιχειρείται και μία διεξοδική αναδρομή στη λειτουργία του θεσμού στην εθνική έννομη τάξη, με βάση την έρευνα της ευρύτατης σχετικής νομολογία του ΣτΕ.

 

 

        9) “La prise en compte de l’ environnement par les procédures du droit de l’ urbanisme en France et en Grèce” , Σάκκουλας Αντ. Ν. (2002)

Στη Μελέτη αυτή συγκριτικού ελληνικού και γαλλικού πολεοδομικού δικαίου επιχειρείται η συστηματική και διεξοδική παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος στις ρυθμίσεις και τους θεσμούς των δύο εννόμων τάξεων. Πρόκειται για τη Διπλωματική εργασία του Συγγραφέα για την απόκτηση του Ειδικού Διπλώματος Εξειδικευμένων Σπουδών ( D.E.S.S.) στο Δίκαιο και την Πολιτική της Κατοικίας από το Πανεπιστήμιο της Ορλεάνης της Γαλλίας.