Το Ευρωπαικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) απέκτησε νέο Πρόεδρο. Πρόκειται για τον Βρετανό Sr Nicolas Bratza, Αντιπρόεδρο μέχρι σήμερα του Δικαστηρίου που αντικατέστησε στις 3 Νοεμβρίου, τον Jean – Paul Costa. To  ΕΔΔΑ ιδρύθηκε το 1959 και έχει ως κύρια αποστολή του τον έλεγχο της αποτελεσματικής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  που υπεγράφη στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης που αριθμεί σήμερα 47 Κράτη- μέλη. Το ΕΔΔΑ εδρεύει στο Στρασβούργο. Κάθε Κράτος-μέλος εκπροσωπείται από έναν Δικαστή. Το ΕΔΔΑ έχει εκδόσει περισσότερες από 10.000 αποφάσεις μέχρι σήμερα. Οι περισσότερες αφορούν την Τουρκία (2.295), την ιταλία (2021), την Ρωσία (862) και την Γαλλία (773).  Ο έλληνας διαστής στο ΕΔΔΑ είναι σήμερα ο Καθηγητής Χρήστος Ροζάκης.