Με το π.δ. της 4ης Νοεμβρίου του 2011 ( ΦΕΚ 289/2011) τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που αφορούν τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης εντός των ορίων των οικισμών μέχρι 2000 κατοίκων. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις το ελάχιστο μήκος προσώπου του γηπέδου ορίζεται σε 10,0 μέτρα για εμβαδόν έως 500 τ.μ. και σε 15,0 μ. για εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 τ.μ. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των γηπέδων ορίζεται σε 60% της επιφανείας τους και για γήπεδα μικρότερα των 200 τ.μ. ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,0. Για τα κτίρια τουριστικών και αμιγώς επαγγελματικών χρήσεων ο σ.δ. ορίζεται  σε 0,6 για τα πρώτα 1000 τ.μ. της επιφανείας του γηπέδου σε 0,5 για τα επόμενα 1.000 τ.μ. και σε 0,4 για τα επόμενα 1.000 τ.μ.Ειδικά για τα κοινωφελή κτίρια ορίζεται σ.δ. 0,8. Τέλος για γήπεδα μεγαλύτερα ή ίσα των 700 τ.μ.  επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου οποιασδήποτε χρήσης μέγιστης συνολικής επιφάνειας ορόφων 400 τ.μ., ενώ για γήπεδα μικρότερα των 700 τ.μ. επιτρέπεται η ανέγερση τέτοιου κτιρίου μέγιστης συνολικής επιφάνειας 240 τ.μ. Επιπλέον της επιφάνειας αυτής επιτρέπεται η κατασκευή παταριού ξηράς δόμησης επιφανείας 40 τ.μ.