Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε με πρόσφατη απόφαση του Ε’  Τμήματος  ( ΣτΕ 1771/2011)  ότι οι χώροι πρασίνου αποτελούν βασικό στοιχείο του πολεοδομικού σχεδιασμού, η δε διατήρησή τους έχει πρωταρχική σημασία για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος. Οι τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχέδίων επιβάλλεται να αιτιολογούνται με βάση πολεοδομικά κριτήρια, η αιτιολογία όμως αυτή, η οποία πρέπει να είναι ειδικότερη επί εντοπισμένης τροποποιήσεως, μπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου ( βλ. και ΣτΕ 3117/2004, 2980/2005, 1512/2003).  Αν κατά τη σχετική διοικητική διαδικασία υποβληθούν ενστάσεις των ενδιαφερομένων με ειδικούς ισχυρισμούς, αναγόμενους στη μη συνδρομή των νομίμων κριτηρίων, η αιτιολογία πρέπει να περιλαμβάνει ειδική απάντηση στους ισχυρισμούς αυτούς. Ιδιωτικά δίκαια και συμφέροντα μπορούν να λαμβάνονται επιβοηθητικώς υπόψιν, εφόσον η θεραπεία τους εναρμονίζεται με το δημόσιο συμφέρον, χωρίς όμως να μπορούν να αποτελέσουν αποκλειστικό έρεισμα πολεοδομικής ρυθμίσεως.  Η κήρυξη απαλλοτριώσεων κατά την πολεοδομική νομοθεσία για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων δεν υπάγεται στην κατ’ άρθρο 17 παρ. 2 του ισχύοντος Συντάγματος και το άρθρο 3 παρ. 7 του ν. 2882/2001 υποχρέωση να δικαιολογείται ειδικώς στην απόφαση κηρύξεως της απαλλοτριώσεως η δυνατότητα καλύψεως της δαπάνης που απαιτείται για τη συντέλεσή της.