Με την ΣτΕ Ολομ. 3397/2010 κρίθηκε ότι πριν από τον καθορισμό μίας περιοχής ως ΠΟΤΑ θα πρέπει να προηγείται ευρύτερος χωροταξικός σχεδιασμός. Με την ΣτΕ Ολομ. 1296/2011 κρίθηκε ότι το περιεχόμενο της ΜΠΕ είναι σύμφωνο με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης όταν αυτή περιέχει την πλήρη καταγραφή και αξιολόγηση των επιπτώσεων ενός σιδηροδρομικού έργου για το οδικό δίκτυο της περιοχής. Με την ΣτΕ 2688/2010 κρίθηκε ότι στις περιοχές αμιγούς κατοικίας επιτρέπεται η εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν τις λοιπές επιτρεπόμενες χρήσεις μόνο εάν από τα έργα αυτά δεν υποβαθμίζεται η πολεοδομική λειτουργία των περιοχών αυτών κατά την κύρια χρήση τους. Τέλος, με την ΣτΕ 1174/2011 κρίθηκε ότι δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας αν δεν προηγηθεί έρευνα για τη δυνατότητα τακτοποίησης του οικοπέδου για το οποίο ζητείται η άδεια, καθώς και των ομόρων του και, στην αρνητική περίπτωση, η έκδοση πρωτοκόλλου, με το οποίο διαπιστώνεται η αδυναμία τακτοποίησης.