Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε, με την υπ’ αριθμ. 1972/2012 απόφασή της, ότι η επιβολή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), του γνωστού ως “τέλους ακινήτων”,  υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να ληφθούν έκτακτα και κατεπείγοντα μέτρα, ώστε παρά την αναθεώρηση των προβλέψεων για το δημοσιονομικό έλλειμμα, να καταστεί δυνατόν να επιτευχθούν οι τεθέντες δημοσιονομικοί στόχοι μειώσεως του ελλείμματος για τα έτη 2011 και 2012.

Κρίθηκε, περαιτέρω, ότι εφόσον το επίδικο τέλος  δεν επιβάλλεται σε ανταπόδοση συγκεκριμένης υπηρεσίας παρεχόμενης από το Κράτος προς τους επιβαρυνόμενους με αυτό, τα δε έσοδα από την είσπραξή του περιέρχονται στον κρατικό προϋπολογισμό προς κάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος, δηλαδή προς εξυπηρέτηση γενικότερου κρατικού συμφέροντος, δε συνιστά ανταποδοτικό τέλος, αλλά φόρο , κατά το άρθρο 78 του Συντάγματος.

Στη συνέχεια, έγινε δεκτό από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο ότι δεν αποκλείεται η επιβολή φόρου δια του προσδιορισμού του υποκειμένου, του αντικειμένου και του συντελεστή του, κατά παραπομπή σε διατάξεις άλλου τυπικού νόμου, εφόσον έτσι προσδιορίζονται εμμέσως μεν πλην σαφώς τα απαιτούμενα από τη διάταξη του άρθρου 78 παρ.1 του Συντάγματος προσδιοριστικά στοιχεία του φόρου.

Δεδομένου, επίσης, ότι το αντικείμενο του ως άνω φορολογικού βάρους ορίζεται στο νόμο, κρίθηκε ότι δεν αντίκειται στις προαναφερθείσες συνταγματικές διατάξεις ο προβλεπόμενος από το νόμο προσδιορισμός της έκτασης της φορολογητέας ύλης, δηλαδή της επιφάνειας των επιβαρυνόμενων δομημένων επιφανειών του ακινήτου, κατά παραπομπή σε διατάξεις άλλου τυπικού νόμου  και ειδικότερα, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα που αναγράφονται στο λογαριασμό της ΔΕΗ ή των εναλλακτικών προμηθευτών ρεύματος, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις μηχανογραφικές καταστάσεις.

Κρίθηκε, τέλος, ότι δεν αντίκειται, επίσης, στο Σύνταγμα (άρθρο 78 παρ. 1 και 4), ο καθορισμός των συντελεστών του τέλους (ευρώ ανά τ.μ.) σε αντιστοιχία προς τιμή ζώνης, η οποία έχει καθορισθεί και ισχύει βάσει υπουργικών κανονιστικών αποφάσεων, για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων ως φορολογητέας ύλης σε άλλες φορολογίες.