Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σεμινάριο για την Αστική Ευθύνη του Δημοσίου που διοργανώθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη με Εισηγητή τον Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλο.

Στο Σεμινάριο συμμετείχαν εξειδικευμένοι στον κλάδο του δημοσίου και του διοικητικού δικαίου δικηγόροι, καθώς και υποψήφιοι σπουδαστές της Διοικητικής Κατεύθυνσης της Εθνικής Σχολής Δικαστών.

Ο Εισηγητής ανέπτυξε διεξοδικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του τριήμερου Σεμιναρίου, τις ρυθμίσεις των άρθρων 105 και 106 του ΕισΝΑΚ και του άρθρου 932 του ΑΚ, τη φύση και τον νομικό χαρακτήρα της παράνομης διοικητικής πράξης , παράλειψης και  υλικής ενέργειας της Διοίκησης, την έννοια της ανάθεσης και της άσκησης δημόσιας εξουσίας και του καταλογισμού του οργάνου του Δημοσίου και του ΝΠΔΔ ειδικών σκοπών, τον  αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ της θετικής και αρνητικής ζημίας- διαφυγόντος κέρδους και της ζημιογόνου πράξης ή παραλείψεως της Διοίκησης.

Αναφέρθηκε, επίσης, εκτενώς  στην πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην υπ’ αριθμ. 3783/2014 απόφαση του Α΄ Τμήματος για την “Ασπίς Πρόνοια”, στη νομολογία των εθνικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και στις σχετικές με την αστική ευθύνη κράτους μέλους διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και στη  νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ (πρώην ΔΕΚ).