Με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) – ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αυξάνεται το συνολικό ύψος των κτιρίων και, επομένως,  ο όγκος τους. Το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται πλέον στο 60% με στόχο να υπάρχουν μεγαλύτερες επιφάνειες πρασίνου και γενικότερα να αυξηθεί το ποσοστό των κοινοχρήστων χώρων στις κορεσμένς αστικές περιοχές της χώρας. Επίσης, δίνονται μεγάλα κίνητρα...