Με την υπ’ αριθ. 2480/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 2112/29.11.2013 απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), κατά το μέρος που με την απόφαση αυτή ανακλήθηκε η υπ’ αριθ. 193471/31.12.2008 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, με την οποία είχε εγκριθεί συλλογικό σύστημα ανταποδοτικής εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης συσκευασιών και απο­βλήτων της εταιρείας με την επωνυμία...