Με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 1421/2013 απόφασή του το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ αποσαφήνισε, πλήρως, τόσο τη νομική φύση και την κανονιστική ισχύ των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων του ν. 2742/1999, όσο και ζητήματα που αφορούν την εκπόνηση και την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων και προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, το Ανώτατο...