Η Σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων με περιβαλλοντικό αντικείμενο, γνωστή ως “Σύμβαση του Ααρχους” υπογράφηκε στις 25.6.1998 και εγκρίθηκε με Απόφαση του 2005 (2005/370/ΕΚ). Με την Οδηγία 2003/35, με την οποία τροποποιήθηκε η Οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών  επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων,  επιβάλλεται η ευθυγράμμιση με...