Με την ΣτΕ Ολομ. 3397/2010 κρίθηκε ότι πριν από τον καθορισμό μίας περιοχής ως ΠΟΤΑ θα πρέπει να προηγείται ευρύτερος χωροταξικός σχεδιασμός. Με την ΣτΕ Ολομ. 1296/2011 κρίθηκε ότι το περιεχόμενο της ΜΠΕ είναι σύμφωνο με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης όταν αυτή περιέχει την πλήρη καταγραφή και αξιολόγηση των επιπτώσεων ενός σιδηροδρομικού έργου για...