Οι πολεοδομικές Μελέτες των ΠΕΡΠΟ, καθώς και οι όποιες τροποποιήσεις τους,  επιβάλλεται να εγκρίνονται με προεδρικά διατάγματα, οι δε διατάξεις του ν. 3044/2002, με τις οποίες ανατίθενται στον Υπουργό, δηλαδή σε όργανο της Διοίκησης, πολεδομικές αρμοδιότητες που δεν ανάγονται σε εντοπισμένη τροποποίηση σχεδίου ή σε πολεοδομικές εφαρμογές είναι αντίθετες προς τα άρθρα 43 παρ. 2...