Σύμφωνα με την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (βλ. ενδεικτικά  ΣτΕ 4573/2009, 2601/2008, 2396/2008) η εκδιδόμενη κατ’ εφαρμογήν πολεοδομικής μελέτης και προς πραγματοποίηση της οφειλόμενης εισφοράς σε γη πράξη εφαρμογής καθίσταται, μετά το πέρας της ειδικής διοικητικής διαδικασίας εκδόσεώς της και την κύρωσή της, οριστική και αμετάκλητη. Δεν επιτρέπεται, επομένως, η επάνοδος της Διοίκησης επί του...