Το Ευρωπαικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) απέκτησε νέο Πρόεδρο. Πρόκειται για τον Βρετανό Sr Nicolas Bratza, Αντιπρόεδρο μέχρι σήμερα του Δικαστηρίου που αντικατέστησε στις 3 Νοεμβρίου, τον Jean – Paul Costa. To  ΕΔΔΑ ιδρύθηκε το 1959 και έχει ως κύρια αποστολή του τον έλεγχο της αποτελεσματικής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) ...