Σϋμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ ( 2474/2011) μπορούν να χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) οι περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών και προσδιορίζονται σε σχετικό Παράρτημα και Διάγραμμα, που συνοδεύει την ίδια απόφαση, και στις οποίες εκτιμάται η μέγιστη δυνατότητα χωροθέτησης αιολικών...