Στη μείωση των ανώτατων ορίων του προυπολογισμού ένταξης μιας επένδυσης στο καθεστώς της ταχείας αδειοδότησης (fast track) του ν. 3894/2010, με έμφαση στις βιομηχανικές επενδύσεις,  προχωρά το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΝ). Οι διορθωτικές αυτές κινήσεις στο νόμο 3894/2010, έναν χρόνο μετά την ψήφισή του, περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΑΝ για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Με βάση τις προτεινόμενες αλλαγές, προκειμένου μία επένδυση να χαρακτηρισθεί στρατηγική και, επομένως, να μπορεί να ενταχθεί σε fast track θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το συνολικό κόστος της επένδυσης να είναι άνω των 100 εκατ. ευρώ, β) το συνολικό της κόστος να είναι άνω των 15 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας και εντός των ήδη οργανωμένων ΒιομηχανικώνΠεριοχών, γ) το συνολικό της κόστος να είναι άνω των 120 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα να δημιουργούνται τουλάχιστον 120 νέες θέσεις εργασίας, δ) από την επένδυση να δημιουργούνται τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας.

Με το νομοσχέδιο καταργούνται οι προυποθέσεις που προέβλεπαν ότι μία επένδυση μπορεί να ενταχθεί στο fast track εάν ανά τριετία επενδύονταν τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ σε έργα καινοτομίας ή περιβαλλλοντικά.

Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων θα χορηγείται αποκλειστικά από τον ΥΠΕΚΑ και όχι με ΚΥΑ, ενώ ο χρόνος έκδοσης όλων των αδειών, και αυτών της πολεοδομικής νομοθεσίας, μειώνεται από τις 60 στις 45 ημέρες, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάλλεται ποινή παύσης τριών μηνών στον υπάλληλο που ευθύνεται.  Η διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων θα γίνεται πρακτικά από την Invest in Greece, μέσω εξωτερικών συνεργατών και για λογαριασμό του ιδιώτη επενδυτή. Για τον λόγο αυτό, συστήνεται στο ΥΠΑΝ Μητρώο Χειριστών, στο οποίο θα εγγράφονται φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με επαρκή εμπειρία στην αδειοδότηση επεδυτικών σχεδίων.