Δόθηκε η πρώτη και αναμενόμενη παράταση για την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για την “πολεοδομική τακτοποίηση” αυθαιρέτων κτιρίων και κατασκευών, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4014/2011 (Α΄ 209  που πέραν της περιβαλλοντικής του διάστασης διαθέτει και σημανιτκό πολεοδομικό περιεχόμενο, έτσι ώστε να μπορεί να χαρακτηρισθεί  ως πολεοδομικός νόμος. Συγκεκριμένα, παρατείνεται για ένα μήνα , μέχρι 31.12.2011, η προθεσμία για την κατάθεση από τον φερόμενο ως ιδιοκτήτη  ή συνιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί  ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη κατασκευή, των απαραίτητων δηλώσεων, παραβόλων και δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 με τίτλο ” Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ”. Σημειώνεται ότι η αρχική προθεσμία έληγε στις 30.11.2011.