Κανόνες στην ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών στη χώρα μας με σκοπό όχι τον περιορισμό τους, αλλά , αντίθετα,  την ενίσχυσή τους επιχειρεί να θέσει το προβλεπόμενο από τον νόμο 2742/1999  Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ιχθυοκαλλιέργειες που προωθήθηκε από το ΥΠΕΚΑ και θεσπίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με ενδιαφέρον αναμένονται, ωστόσο, οι πιθανές αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες υπήρξαν έντονες το προηγούμενο διάστημα και είχαν οδηγήσει ακόμα και στη διακοπή των ερεγασιών του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας. Λίγες ημέρες, πάντως, μετά και συγκεκριμένα στις 4.11.2011 η σχετική ΚΥΑ υπεγράφη.

Κεντρικό σημείο του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ιχθυοκαλλιέργειες είναι ο καθορισμός Περιοχών Ανάπτυξης Ιχθυοκαλλιεργειών (ΠΑΥ), θαλάσσιες δηλαδή περιοχές που πληρούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για την εγκατάσταση και την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών. Εντός των ΠΑΥ χωροθετούνται μονάδες, είτε οργανωμένες με φορέα διαχείρισης, οι λεγόμενες Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), είτε με τη μορφή άτυπων συγκεντρώσεων, οι λεγόμενες Περιοχές Ατυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (ΠΣΑΜ).

Με βάση το Ειδικό Χωροταξικό επιτρέπται η χωροθέτηση μονάδων και εκτός ΠΑΥ υπό όρους, καθώς και η συνδυασμένη χωροθέτηση τουριστικών καταλυμάτων ή μονάδων εστίασης ή καταδυτικών πάρκων με μονάδες υδατοκαλλιέργειας δυναμικότητας έως έως 15 τόνους ετησίως, στο πλαίσιο αγροτουριστικής δραστηριότητας. Οι ΠΑΣΜ αποτελούν μεταβατική κατάσταση πριν από τη θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ, για τις οποίες υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν 3- 5 χρόνια. Στις ΠΟΑΥ η συνολική μισθωμένη έκταση εγκατάστασης των μονάδων πρέπει να είναι άνω των 100 στρεμμάτων, ενώ στις ΠΑΣΜ έως 100 στρέμματα, ο μέγιστος αριθμός των μονάδων να είναι 5 και να απέχουν μεταξύ τους από 500 μέτρα έως 2 χιλιόμετρα.

Οι ΠΑΥ διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες, αναλόγως των χωροταξικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών τους χρακτηριστικών:

α) Περιοχές με ήδη πολύ μεγάλη ανάπτυξη  ιχθυοκαλλιεργειών. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός, η μετεγκατάσταση και η δημιουργία νέων μονάδων. Η επέκταση είναι δυνατή για λόγους βιωσιμότητας των μονάδων με μισθωμένη έκταση μικρότερη των 20 στρεμμάτων μέχρι το όριο αυτο, ενώ για τις λοιπές μονάδες επιτρέπεται η αύξηση της δυναμικότητας κατά 25% σε διάστημα πενταετίας μέχρι την έγκριση της ΠΟΑΥ.

β) Περιοχές με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών

γ) Δυσπρόσιτες περιοχές με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών

δ) Περιοχές με ιδιαίτερη ευαισθησία στο φυσικό τους περιβάλλον (π.χ. ζώνες Natura).

ε) Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Κατηγορίας Ε΄. Πρόκειται για περιοχές με κατάλληλα χαρακτηριστικά, τα οποία ευνούν την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών, αλλά με ιδιαιτερότητες που δεν επιτρέπουν τη δημιουργία συγκεντρώσεων και οργανωμένων ζωνών.