Ψηφίστηκε στις 9.11.2011 ο νέος νόμος για τον τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών. Οι βασικές προβλέψεις του νέου νόμου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και: την κατάργηση των πολεδομιών και την αντικατάστασή τους από τις Υπηρεσίς Δόμησης που ανήκουν στους Δήμους. Την αρμοδιότητα ελέγχου της δόμησης αναλαμβάνουν οι Ελεγκτές Δόμησης που εποπτεύονται από το ΥΠΕΚΑ και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Προβλέπεται , επίσης, η ηλεκτρονική υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, καθώς και η απλοποίηση και η επιτάχυνση όλων των διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, η έγκριση δόμησης θα χορηγείται σε πέντε ημέρες, ενώ η άδεια δόμησης χορηγείται μέσα σε δύο ημέρες από την προσκόμιση όλων των μελετών και δικαιολογητικών και από την ανάληψη της ευθύνης από τους Μελετητές Μηχανικούς. Τέλος, καταργούνται τα υπάρχοντα όργανα και θεμοθετούνται νέα, όπως είναι το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.