Υπογράφηκε άπό τον ΥΠΕΚΑ η νέα υπουργική απόφαση με την οποία κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες σε νέες κατηγορίες και υποκατηγορίες για τις ανάγκες της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε εφαρμογή του ν. 4014/2011, με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε ριζικά ολόκληρη η διαδικασία. Τα έργα κατατάσσονται πλέον σε τρεις υποκατηγορίες που αδειοδοτούνται μετά την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου ή της δραστηριότητας της υποκατηγορίας Α1 και Α2  εγκρίνονται από τον ΥΠΕΚΑ και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση αντίστοιχα. Τα έργα και οι δραστηριότητες της υποκατηγορίας Β λαμβάνουν πλέον  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η κατάθεση και η έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.