Κτίρια που θα καταλαβάνουν έως 3.720.000 τ.μ. μπορεί να αναγείρει στο Ελληνικό ο υποψήφιος επενδυτής. Κύριοι περιορισμοί που θέτει η Πολιτεία είναι η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου τουλάχιστον 1.500 στρεμμάτων και ο περιορισμός της δόμησης στην παράκτια ζώνη. Το σχέδιο ανάπτυξης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού δίνει το πολεοδομικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των 6.200 στρεμμάτων της έκτασης. Ο συντελεστής δόμησης για το σύνολο της έκτασης ανέρχεται τελικά σε 0,5 και η κάλυψη στο 40%. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στον υποψήφιο επενδυτή να οικοδομήσει με συντελεστή 0,6, εφόσον αποδώσει το μισό της ωφέλειας σε χρήμα που θα προκύψει από την αύξηση του συντελεστή στο Πράσινο Ταμείοτου ΥΠΕΚΑ. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις χρήσεις γης ουσιαστικά επιτρέπονται  όλα. Ο επενδυτής θα πρέπει να ορίσει στην πρότασή του τις ζώνες προς  πολεοδόμηση και τις  “ζώνες ανάπτυξης”, οι οποίες θα συγκεντρώνουν τις διάφορες μορφές εκμετάλλευσης του χώρου. Επιβάλλεται, όμως, η δημιουργία τουλάχιστον 2.000 τ.μ. μητροπολιτικού πάρκου με ελεύθερο χώρο στο 70% αυτού.