Νέες διευκρινίσεις για τα αυθαίρετα έδωσε με νέα εγκύκλιό του το ΥΠΕΚΑ.  Αυτή τη φορά οι διευκρινίσεις αφορούν τον τρόπο σύνδεσης των αυθαιρέτων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας και τη διαδικασία ολοκλήρωσης των αυθαιρέτων κατασκευών που σταμάτησαν στο παρελθόν οι πολεοδομίες ύστερα από καταγγελία.  Ορίζεται, επίσης, ότι για αυθαίρετα που δεν έχουν αποπερατωθεί, θα πρέπι πριν από τη σύνδεσή τους με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας να προηγηθεί η ολοκλήρωσή τους.  Συγκεκριμένα, σε κτίριο μερικώς αυθαίρετο, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή έχει ήδη ολοκληρωθεί, αλλά η νόμιμη όχι, τότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να συνεχίσει τις  οικοδομικές εργασίες, προσκομίζοντας στην πολεοδομία βεβαίωση ότι περαιώθηκε η διαδικασία “τακτοποίησης” του αυθαιρέτου τμήματος. Η βεβαίωση θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τα σχέδια της αυθαίρετης κατασκευής που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.  Εάν το αυθαίρετο δεν έχει ολοκληρωθεί, τότε θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση αποπεράτωσης για να τελειώσει το αυθαίρετο κομμάτι πρώτα, ώστε να επιτραπεί η συνέχιση των εργασιών στο τμήμα του οικοπέδου που αναγείρεται σύμφωνα με την οικοδομική άδεια.