Τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί ένας μη οριοθετημένος οικισμός να διεκδικήσει την “τακτοποίησή ” του κατά τη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών περιλαμβάνει μία νέα υπουργική απόφαση του ΥΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα, και προκειμένου ένας οικισμός να ενταχθεί  “στους στερούμενους νόμιμης έγκρισης” και να πολεοδομηθεί, ο τοπικός δήμος πρέπει μέσα σε διάστημα 9 μηνών από την ανάρτηση του δασικού χάρτη να συντάξει μια έκθεση στην οποία να τεκμηριώνει γιατί πρέπει να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου. Με την προαναφερθείσα απόφασή  του το ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β΄ 470) όρισε τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να τεκμηριώσουν την  έκθεση του δήμου, όπως δικαστικές αποφάσεις, αποφάσεις διοικητικών υπηρεσιών κ.α. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο οικισμός πρέπει να βρίσκεται σε δασική περιοχή που άλλαξε χρήση με απόφαση της διοίκησης. Για την τεκμηρίωση της νομιμότητας της αλλαγής χρήσης περιλαμβάνονται και έγγραφα που αφορούν παράνομη δόμηση σε δάση, όπως πρωτόκολλα  διοικητικής αποβολής και αποφάσεις κατεδάφισης αυθαιρέτων.  Περαιτέρω, συμπεριελήφθησαν και πράξεις, οι οποίες δεν επιτρέπεται να αφορούν δασικές εκτάσεις, όπως νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων με βάση το νόμο 1337/1983 και τον πρόσφατο ν. 4014/2011. Η χρήση τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων πιστοποιεί, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση, την αλλαγή χρήσης της δασικής  έκτασης.