Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου “Αναδιοργάνωση Υπουργείων και ΝΠΔΔ” που κατατέθηκε χθες στη Βουλή προτείνεται:

– Η ενοποίηση των υποστηρικτικών μονάδων των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών ή και άλλων αυτοτελών υπηρεσιών των επιμέρους  υπουργείων με αυτές του οικείου υπουργείου, η υπαγωγή δηλαδή στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου με βάση το λειτουργικό κριτήριο όλων των υποστηρικτικών μονάδων, των αυτοτελών υπηρεσιών και των Γραμματειών που υπάγονται σε αυτό.

– Επισημαίνεται ότι στο ΥΠΕΚΑ λειτουργούν σήμερα δύο ή περισσότερες Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικής υποστήριξης ή ανάλογης ονομασίας μονάδες, γεγονός που προκαλεί δυσκολίες συντονισμού και αυξάνει το κόστος λειτουργίας.

– Καταργούνται οι υπηρεσιακές μονάδες που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης, διότι ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, υπολειτουργούν ή βρίσκονται σε αδράνεια

– Διευρύνετια η δυνατότητα περιορισμού του αριθμού των περιφερειακών υπηρεσδιακών μονάδων , είτε καταργώντας/ συγχωνεύοντας μερικές από αυτές είτε εντάσσοντασς κάποιες στις αποκεντρωμένες διοικήσεις

Τα κύρια οφέλη από την προαναφερεθίσα διαδικασία είναι:

Επίτευξη καλύτερου συντονισμού των πολιτικών του κάθε υπουργείου, αποτελεσματικότερη διοίκηση του προσωπικού, βελτίωση του ελέγχου των δαπανών, οικονομίες κλίμακας και οφέλη από συνέργειες, ενίσχυση της διοικητικής συνοχής και αποφυγή της πολυδιάσπασης, ενίσχυση της λογοδοσίας, απλούστευση της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων, επίσπευση του διοικητικού έργου, ορθολογική κατανομή του προσωπικού και εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση των υπηρεσιακών μονάδων στα διοικητικά ιεραρχικά επίπεδα και των αντίστοιχων θέσεων ευθύνης. Η εξοικονόμηση θα προέλθει από τη μείωση των καταβαλλόμενων επιδομάτων για τις θέσεις ευθύνης και από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Τέλος, με το μετασχηματισμό της δομής των υπουργείων επιδιώκεται η διαμόρφωση συνεκτικής διοικητικής οργανωτικής πυραμίδας, ώστε να επιτυγχάνεται ο συντονισμός, ο έλεγχος και η συγκεκριμενοποίηση των στόχων ανά υπουργείο.