Με την Απόφαση της 28.2.2012 του ΔΕΕ , (Υπόθεση Inter- Environment Wallonie ASBL, Terre Wallone ASBL κατά Region Wallone), τέθηκε το ζήτημα, εάν συνάδει με το δίκαιο της Ε.Ε. και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2001/42, η διατήρηση της ισχύος ενός προγράμματος δράσης, το οποίο εκδόθηκε κατά τρόπο αντίθετο από την Οδηγία, έως τη θέσπιση μέτρου αντικατάστασης, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Το Δικαστήριο εκτιμώντας τα ειδικά στοιχεία της υποθέσεως έκρινε ότι το εθνικό δικαστήριο, που στο πλαίσιο ένδικου βοηθήματος ακυρώνει διάταγμα εξαιτίας της μη τήρησης της διαδικασίας εκτίμησης στο περιβάλλον του συγκεκριμένου προγράμματος, μπορεί, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών, να κάνει χρήση εθνικής διάταξης, που του παρέχει την εξουσία να διατηρήσει ορισμένα έννομα αποτελέσματα, που παρήγαγε στο παρελθόν το εν λόγω διάταγμα, μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν σε ισχύ τα μέτρα, που αποσκοπούν στη θεραπεία της διαπιστωθείσας παρανομίας. Το Δικαστήριο έκρινε, επίσης, ότι σε κάθε περίπτωση μη τήρησης της διαδικασίας της προηγούμενης εκτίμησης που προβλέπει η Οδηγία 2001/42 για την κατάρτιση ενός σχεδίου ή προγράμματος, οι αρμόδιες αρχές του κράτους- μέλους οφείλουν να λάβουν όλα τα ειδικά και γενικά μέτρα για να θεραπεύσουν την παράλειψη διενέργειας της εκτίμησης αυτής.