Με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) – ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αυξάνεται το συνολικό ύψος των κτιρίων και, επομένως,  ο όγκος τους. Το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται πλέον στο 60% με στόχο να υπάρχουν μεγαλύτερες επιφάνειες πρασίνου και γενικότερα να αυξηθεί το ποσοστό των κοινοχρήστων χώρων στις κορεσμένς αστικές περιοχές της χώρας. Επίσης, δίνονται μεγάλα κίνητρα για την αύξηση του συντελεστή δόμησης, εφόσον πληρούνται ειδικές προυποθέσεις, μέσω των οποίων επέρχεται βελτίωση των όρων διαβίωσης εντός των πόλεων και των οικισμών της χώρας, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ ( βλ. ενδεικτικά ΣτΕ Ολομ. 4946 – 4948/1995).  Η εφαρμογή του ΝΟΚ αποσκοπεί, επίσης, στην επιβράδυνση της κλιματικής καταπόνησης, στη βελτίωση των δαπανών χρήσης των κτιρίων και στην προαγωγή των περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων που σχετίζονται με το δομημένο περιβάλλον.  Ο ΝΟΚ αποτελείται από τη σύνθεση τριών ενοτήτων:

– τα άρθρα 1- 6 αφορούν τις γενικές διατάξεις και αναφέρονται στους ορισμούς, στο πότε απαιτείται άδεια δόμησης και σε θέματα διατηρητέων κτιρίων.

– τα άρθρα 7- 10 αφορούν τα οικόπεδα και το έδαφος, αναφέρονται δηλαδή στην αρτιότητα και την οικοδομησιμότητα των ιδιοκτησιών κατά κανόνα και σε ειδικές περιπτώσεις.

–  τα άρθρα 11- 26 αναφέρονται, τέλος,  στον οικοδομικό κανονισμό και περιλαμβάνουν το κύριο σώμα του νομοθετήματος.

Εξάλλου, από την 1η Μαρτίου εφαρμόζεται το νέο καθεστώς του ν. 4030/2011 (Α΄249) για την έκδοση των αδειών δόμησης και του ελέγχου των κατασκευών. Συγκεκριμένα, προβλέπονται πλέον δύο νέοι όροι, η έγκριση δόμησης, η πιστοποίηση δηλαδή του δικαιώματος δόμησης και η άδεια δόμησης, με την οποία δίνεται η δυνατότητα να εκτελούνται οικοδομικές εργασίες.

Προκειμένου να λάβει έγκριση δόμησης, ο ιδιοκτήτης υποβάλλει στην Αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία του Δήμου) τα εξής δικαιολογητικά :

– τοπογραφικό διάγραμμα

– διάγραμμα δόμησης

– τίτλο ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα

– αποδεικτικό καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες του μηχανικού.

Η Υπηρεσία Δόμησης θα πρέπει μέσα σε πέντε ημέρες να ελέγξει τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά και να χορηγήσει την έγκριση δόμησης, εφόσον, φυσικά, τηρούνται οι νόμιμες προυποθέσεις. Με την έγκριση δόμησης που ισχύει για έναν χρόνο ο ιδιοκτήτης γνωρίζει τι ακριβώς μπορεί να χτίσει.

Στη συνέχεια, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης οι απαραίτητες μελέτες, δηλαδή η αρχιτεκτονική, η στατική και η μελέτη ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Μετά τον έλεγχο του φακέλου η άδεια δόμησης εκδίδεται εντός δύο ημερών, αφού πρώτα θεωρηθεί από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα. Η άδεια δόμησης ισχύει για τέσσερα χρόνια, ενώ για την ανέγερση κτιρίων επιφανείας μεγαλύτερης των 5.000 τ.μ., η άδεια ισχύει για έξι χρόνια.