Με την απόφαση 180/2012 της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ διατάχθηκε ως πρόσφορο μέτρο, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως, η απαγόρευση υποβολής αιτήσεων βάσει δικαιολογητικών, πέραν των προβλεπόμενων στον αρχικό νόμο για την “τακτοποίηση” των αυθαιρέτων κατασκευών, δηλαδή στο άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 4014/2011. Διατάχθηκε, επίσης, η διακοπή της επεξεργασίας εκείνων των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί και δεν στηρίζονται στα δικαιολογητικά του προαναφερθέντος ν. 4014/2011, δηλαδή σε αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα, για την απόδειξη του χρόνου ολοκληρώσεως της κατασκευής ή εγκαταστάσεως της χρήσης, αλλά στα προβλεπόμενα από τα άρθρα 49 και 51 του ν. 4030/2011 δικαιολογητικά. Κρίθηκε, τέλος, με την προαναφερόμενη απόφαση ότι με τις νέες  ρυθμίσεις των ν. 4030/2011 και 4042/2012 εισάγεται νομοθετικό πλαίσιο, με το οποίο δεν εξασφαλίζεται ο αποκλεισμός της υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου κατασκευών που αναγείρονται ή χρήσεων που εγκαθίστανται μετά τις 28.7.2011 (ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του ν. 4014/2011), αλλά αντιθέτως παρέχεται “εν τοις πράγμασι” η δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση και κατασκευές που αναγείρονται ή χρήσεις που εγκαθίστανται μεταγενέστερα και έως τη λήξη των νέων προθεσμιών που παρατάθηκαν μέχρι και τις 30.6.2012. Ενόψει αυτών, κρίθηκε ότι υφίσταται κίνδυνος περαιτέρω βλάβης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων με την πραγματοποίηση και νέας αυθαίρετης δόμησης.