Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ , με πιό πρόσφατη την υπ’ αριθμ. 2928/2011 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Δικαστηρίου, η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εκδίδεται κατά ειδική διοικητική διαδικασία, που περιλαμβάνει και στάδιο ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους, κατόπιν προσκλήσεώς τους πριν από την κύρωση της πράξης. Μετά την κύρωση και τη μεταγραφή της πράξης εφαρμογής,  επέρχονται οι αναγκαίες για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου εμπράγματες μεταβολές στα ακίνητα της περιοχής. Η πράξη εφαρμογής καθίσταται οριστική και αμετάκλητη μετά την κύρωσή της, δεν είναι δε δυνατή η επάνοδος της Διοίκησης επί του θέματος, οι δε πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε ανάκληση ή ανασύνταξη για λόγους νομιμότητας ( βλ. και ΣτΕ Ολομ. 1730 – 2/2000). Στην περίπτωση σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας, οι μεταβολές που επέρχονται με την πράξη εφαρμογής αφορούν το ενιαίο οικόπεδο και έχουν έννομες συνέπειες  για τους συνιδιοκτήτες κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους. Τέλος, σε περίπτωση που η Διοίκηση, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3212/2003 (31.12.2003), διαπιστώνει ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες προυποθέσεις τροποποίησης των πράξεων εφαρμογής, μπορεί να προβαίνει στη διόρθωσή τους, χωρίς να εξετάζεται, αν αυτές είχαν κυρωθεί πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, αφού κρίσιμο στοιχείο είναι πλέον ο χρόνος εκδόσεως των νέων διορθωμένων πράξεων και όχι αυτός της κυρώσεως των εσφαλμένων αρχικών.