Σοβαρές επιφυλάξεις εξέφρασε το Δ.Ε.Ε σχετικά με τη νομιμότητα του έργου της “εκτροπής του Αχελώου”. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο απάντησε χθες σε 14 προδικαστικά ερωτήματα που του είχε απευθύνει η Ολομέλεια του ΣτΕ και αφορούσαν τη συμβατότητα του έργου της εκτροπής του Αχελώου με την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Ε.Ε, το κυριότερο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Πολιτεία , εφόσον φυσικά επιθυμεί να επανεκκινήσει την εκτροπή, είναι η προστασία της θιγόμενης από τα έργα περιοχής που ανήκει στους Οικοτόπους Κοινοτικού Ενδιαφέροντος – Natura. Το Δικαστήριο σημειώνει, επίσης, ότι η επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος για την εκτέλεση του έργου πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με την ανθρώπινη υγεία και την περιβαλλοντική προστασία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο εκτιμά ότι η εκτροπή επιτρέπεται, εφόσον το έργο προορίζεται να εξυπηρετήσει την ύδρευση πόλεων. Αντίθετα, η άρδευση του θεσσαλικού κάμπου δεν μπορεί, σύμφωνα πάντα με το Δικαστήριο, να θεμελιώσει λόγο δημοσίου συμφέροντος, παρά μόνον εάν αποδειχθεί ότι θα έχει θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον.

Τέλος, σημειώνεται ότι η έγκριση με νόμο των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής του Αχελώου δεν έγινε σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία.