Με νομοσχέδιο που θα καταθέσει σύντομα στη Βουλή, το Υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρεί να αναμορφώσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και να επιταχύνει  τις διαδικασίες αδειοδότησης όλων των μεγάλων επενδύσεων στη χώρα.

Στόχος του υπό προώθηση νομοσχεδίου είναι η αποδοτικότερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και η προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων σε τομείς, όπως είναι ο Τουρισμός, η Ενέργεια, η Εκπαίδευση και ο Πολιτισμός. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο προχωρά στη δημιουργία υπηρεσίας μίας στάσης για τις αδειοδοτήσεις των μεγάλων επενδύσεων. Η Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων, όπως θα ονομάζεται η νέα υπηρεσία, θα χειρίζεται συνολικά τις αιτήσεις των επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα, ενώ, παράλληλα,  θεσμοθετείται και η “πολυάδεια”, προκειμένου να επιταχυνθούν οι χρόνοι υλοποίησης των μεγάλων επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, ο κάθε επενδυτικός φάκελος που θα αφορά δημόσια στρατηγική επένδυση, μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, θα αποστέλλεται από το Invest in Greece στη Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων, η οποία θα διαχειρίζεται τις αιτήσεις συγκεντρωτικά, ενώ ως προς τις ήδη ενταγμένες στο fast track επενδύσεις, το Invest in Greece θα παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών παραμονής των αλλοδαπών επενδυτών και θα υποβάλλει εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών Επενδύσεων.

Με την καθιέρωση της “πολυάδειας” δε θα απαιτείται πλέον η έκδοση επιμέρους αδειών, προκειμένου να αρχίσει η εκτέλεση μίας επένδυσης, αλλά θα αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του επενδυτή ότι οι προϋποθέσεις έκδοσής της πληρούνται.  Έτσι, η εκτέλεση ενός έργου θα ξεκινά αμέσως μετά την απόφαση του ΥΠΑΝ και στη συνέχεια θα ελέγχονται οι σχετικές προϋποθέσεις.