Με την υπ’ αριθμ. 2499/2012 απόφαση της Ολομελείας του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου κρίθηκε ότι χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) οι περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών και στις οποίες εκτιμάται η μέγιστη δυνατότητα χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων κατά τα οριζόμενα σε παράρτημα στο “Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ” (ΦΕΚ Β΄ 2464).

Περαιτέρω, έγινε δεκτό ότι, μεταξύ των επιτρεπομένων επεμβάσεων σε αναδασωτέες εκτάσεις είναι και η κατασκευή υποσταθμών και κάθε τεχνικού έργου που αφορά την υποδομή και εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Για τη σχετική, όμως, επέμβαση απαιτείται  προηγούμενη εγκριτική πράξη του αρμόδιου κρατικού οργάνου, με την οποία είναι δυνατόν να θεσπίζονται και οι όροι και περιορισμοί, με τους οποίους είναι επιτρεπτή η εκτέλεση του σχετικού έργου.

Εν όψει, όμως, του εξαιρετικού χαρακτήρα των επεμβάσεων στις περιπτώσεις αυτές, που δικαιολογούνται  λόγω της εξαιρετικής σημασίας των ΑΠΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και, ειδικότερα, τη διασφάλιση της επάρκειας του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και, κυρίως, την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, η σχετική εγκριτική απόφαση θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, με κριτήρια αναφερόμενα τόσο στην ιδιαίτερη σημασία του έργου, όσο και στην αναγκαιότητα εκτελέσεώς του στην αναδασωτέα έκταση (βλ. και ΣτΕ Ολομ. 2636/2009, 2573/1994, 2281/1992).