Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51061/2012  απόφασή του ο ΥΠΕΚΑ απέρριψε τις προσφυγές νομιμότητας που κατέθεσαν σωματεία και κάτοικοι της Επαρχίας “Μαντινείας” του Νομού Αρκαδίας και με τις οποίες ζητούσαν την ακύρωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφεξής ΕΠΟ) για τη λειτουργία μονάδας βιοαερίου ισχύος 480 KW της εταιρείας     “ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ Α.Ε.” στο Δήμο Τρίπολης του Νομού Αρκαδίας.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε, αφού ελήφθη υπόψη το υπόμνημα που κατατέθηκε από το Δικηγορικό μας Γραφείο που εκπροσωπεί τους παρεμβαίνοντες στην υπόθεση επενδυτές, ότι οι προβαλλόμενοι από τους προσφεύγοντες ισχυρισμοί δε βρίσκουν νόμιμο έρεισμα, δεδομένου ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας, υπό τους όρους και τους περιορισμούς της προσβαλλόμενης ΕΠΟ, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής.

Απορριπτέος, επίσης, ως αβάσιμος κρίθηκε ο ισχυρισμός των προσφευγόντων που αφορούσε την υποτιθέμενη αντίθεση των τοπικών φορέων στην εκτέλεση του έργου, διότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο και συγκεκριμένα  τις διατάξεις της ΚΥΑ 3711/2021/2003 (Β΄ 1391) διαδικασίες για τη γνωστοποίηση και τη δημόσια διαβούλευση επί της ΜΠΕ του έργου.

Κρίθηκε, περαιτέρω, ότι τηρήθηκαν επακριβώς  οι προβλεπόμενες τόσο από το ν. 4014/2011, όσο και από τη σχετική και πλούσια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας προϋποθέσεις που αφορούν, ιδίως, στα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να υιοθετούνται από τη Διοίκηση, προκειμένου να εγκρίνονται νομίμως, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία, οι περιβαλλοντικοί όροι που διέπουν την  εκτέλεση οποιουδήποτε έργου που ενδέχεται να έχει, θετικές ή αρνητικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο ΥΠΕΚΑ έκρινε με μία πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή του και υιοθετώντας  τη σχετική νομική μας επιχειρηματολογία, ότι δε διαπιστώθηκε καμία παράβαση νόμου της προσβαλλόμενης απόφασης ΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3200/1955, όπως αυτό ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 “Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κλπ” (Α΄ 107).