Μία σειρά τροπολογιών κατέθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο σχέδιο νόμου για το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες. Οι σημαντικότερες από αυτές αφορούν την παράκαμψη των πολεοδομικών περιορισμών, που μπορεί να θεσπιστούν με ένα νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ή μία Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, τόσο σε περιπτώσεις που έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια με το προϋφιστάμενο καθεστώς, όσο και σε περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αδειοδότησης. Αφορούν, ακόμη, τη δυνατότητα ελεύθερης πολεοδόμησης εκτάσεων που είχαν παραχωρηθεί από την Πολιτεία αυστηρά για γεωργική χρήση.

Με τις εν λόγω τροπολογίες εισάγονται νέες υποπεριπτώσεις και παρεκκλίσεις από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, προς ικανοποίηση αιτημάτων. Πιο συγκεκριμένα, καταργούνται οι πολεοδομικοί περιορισμοί που επέβαλαν ΓΠΣ, ΖΟΕ, ή άλλα σχέδια χρήσεων γης μετά το ν. 3852/2010 σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως, αν είχε υποβληθεί αίτηση για άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας μίας δραστηριότητας, αν είχε υποβληθεί πλήρης φάκελος στην πολεοδομία για την έκδοση οικοδομικής άδειας, ή ακόμη και αν είχε υποβληθεί μόνο η αρχιτεκτονική μελέτη.

Παράλληλα, τα τεμάχια γεωργικής εκμετάλλευσης που παραχωρήθηκαν αποκλειστικά για καλλιέργεια πριν το 2003, εξαιρούνται από όλους τους πολεοδομικούς περιορισμούς της εκτός σχεδίου δόμησης και μπορούν να πολεοδομηθούν ελεύθερα.

Ακόμη, δεν απαιτείται άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης εντός κτιρίων που βρίσκονται δίπλα σε αρχαιολογικό χώρο, ενώ παύουν οι νομικές συνέπειες για δημοτικά σφαγεία που χτίστηκαν σε δασικές εκτάσεις.

Δυνατή καθίσταται, ακόμη, η μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης από εντός σε εκτός σχεδίου περιοχές σε ακίνητα ιδιοκτησίας δήμων, με την προϋπόθεση ότι το γενικό πολεοδομικό σχέδιο τις επιτρέπει, ή δεν υφίσταται καν.

Τέλος, περιορίζεται το δικαίωμα άσκησης έφεσης ενάντια σε μία απόφαση για άρση επικινδυνότητας ενός ετοιμόρροπου κτιρίου.