Σειρά τροποποιήσεων στο Ν.Ο.Κ, αλλά και στη νομοθεσία περί έκδοσης οικοδομικών αδειών προβλέπεται με νέο σχέδιο νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, αλλάζουν οι κατηγορίες εργασιών, για τις οποίες απαιτείται άδεια δόμησης. Έτσι, απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή πισίνας ή περιφράξεων. Αντίστοιχα, απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για την τοποθέτηση ικριωμάτων, την κατασκευή εργοταξιακών οικίσκων, την πραγματοποίηση εκσκαφών για καλώδια σε οικόπεδα πρατηρίων υγρών καυσίμων, την πραγματοποίηση εργασιών τοποθέτησης προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων, για την επένδυση όψεων και την αντικατάσταση υαλοπινάκων για λόγους ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και τη δημιουργία δεξαμενής νερού ή πισίνας έως 50 τ.μ. Αλλά και για την αντικατάσταση στέγης, η έγκριση εργασιών εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, έπειτα από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού.

Παράλληλα, τροποποιείται το πλαίσιο περί Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομικών Θεμάτων. Τα Συμβούλια αυτά δημιουργούνται στα αντίστοιχα υπουργεία, εφόσον πρόκειται για νησιωτικές περιοχές και για την Κεντρική Μακεδονία και Θράκη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα ζητήματα που προκύπτουν επιλύονται από Συμβούλια Αρχιτεκτονικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε περιφέρειας.

Περαιτέρω, πραγματοποιούνται μικρές βελτιώσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτών ελεγκτών δόμησης, ενώ, τέλος, ειδική ρύθμιση περιλαμβάνεται για νομιμοποίηση κτιρίων κοινής ωφέλειας που βρίσκονται σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) .