Από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης θα εκδίδονται οι άδειες για εργασίες μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τα όσα όρισε χθες το ΥΠΕΚΑ. Η άδεια θα εκδίδεται σε διάστημα δύο ημερών, καθώς η αρμόδια υπηρεσία θα ελέγχει μόνο την πληρότητα του φακέλου και όχι τα στοιχεία που κατατίθενται.

Οι εργασίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μικρής κλίμακας, ορίζονται στο νέο ν. 4178/2013 για τα αυθαίρετα, ενώ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας ορίζονται με απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.

Παραδείγματος χάριν:

– για γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα, εντός ή εκτός σχεδίου, κατατίθενται έγκριση του δήμου της περιοχής, άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της Περιφέρειας και αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται.

– για την κοπή δένδρων μέσα σε περιοχές με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου κατατίθενται βεβαίωση του μηχανικού ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας, τεχνική έκθεση του μηχανικού, στην οποία περιγράφεται ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η κοπή και αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας, στο οποίο θα σημειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν και τυχόν μελλοντικές θέσεις φύτευσης δέντρων.

– για την τοποθέτηση ικριωμάτων (σκαλωσιάς) απαιτείται κατάθεση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή, καθώς και δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.

– για τις εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάστασης κιγκλιδωμάτων ή επισκευής επιχρισμάτων ή επισκευής όψεων με χρήση ικριωμάτων, κατατίθενται σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου και δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.

– σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακοί οικισμοί, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ, για τις εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάστασης κιγκλιδωμάτων ή επισκευής επιχρισμάτων, με ή χωρίς τη χρήση ικριωμάτων, κατατίθενται, συμπληρωματικά, και όψεις του κτιρίου.

Στατιστικά, σημειώνεται ότι μέχρι χθες και ενώ έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από τη νέα ρύθμιση για τα αυθαίρετα, είχαν κατατεθεί 29.500 δηλώσεις, από τις οποίες οι 21.500 βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο της διαδικασίας, οι 6.000 έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία και περίπου 2.000 την έχουν ολοκληρώσει.