Ο Δήμος Κόνιτσας και περιβαλλοντικές οργανώσεις εθνικής εμβέλειας, όπως το “WWF Hellas” και η “Καλλιστώ”, κατέθεσαν ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως, με την οποία ζητούν να ακυρωθεί το “Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ηπείρου”.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα αίτηση, οι αιτούντες φορείς και συλλογικότητες επικαλούνται παραβίαση της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ που αναφέρεται στην προστασία των Υδατικών Πόρων της Κοινότητας.

Συγκεκριμένα, το έργο “Αξιοποίηση του Υδατικού Δυναμικού της Πίνδου”, σχεδιάζεται από την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και  την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Το έργο, όμως, αυτό φέρεται ότι απειλεί, σύμφωνα πάντοτε με τους αιτούντες την ακύρωσή του, την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού της “Βάλια Κάλντα”, καθώς πρόκειται να πραγματοποιηθεί εντός της Ζώνης ΙΙ, πλησίον δηλαδή του πυρήνα απόλυτης προστασίας του Δρυμού.

Οι αιτούντες υποστηρίζουν, επίσης, ότι το έργο πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά τη λεκάνη απορροής του “Αώου” ποταμού και να απειλήσει δεκάδες είδη πανίδας και χλωρίδας που εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα  από την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδάτων του.

Αναμένεται με ενδιαφέρον τόσο η αντίδραση και η επιχειρηματολογία των ενδιαφερόμενων φορέων του έργου όσο και, ιδίως,  η κρίση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου.