Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία θα εγκριθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 2742/1999, το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για την Τουριστική Ανάπτυξη πρόκειται να δημοσιευθεί εντός των προσεχών ημερών. Με το νέο αυτό ειδικό χωροταξικό σχέδιο, προωθείται, κατ’ αρχάς, η εκτεταμένη τουριστική ανάπτυξη των βραχονησίδων και των ακατοίκητων νησιών με έκταση μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων, ενώ επιτρέπεται και η ανάπτυξη “ήπιων επενδύσεων” εντός προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura (Οδηγία 92/43  Ε.Ε.).

Οι  συγκεκριμένες, όμως, προβλέψεις του χωροταξικού πλαισίου είναι πολύ πιθανόν να συναντήσουν αντιδράσεις εκ μέρους των οικολογικών οργανώσεων, αλλά και άλλων επιστημονικών φορέων, οργανώσεων, ΟΤΑ και συλλογικοτήτων, αφού προσκρούουν στην πάγια νομολογία του ΣτΕ για την ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών νησιών, η οποία περιλαμβάνει τη μέριμνα για την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη  προστασία των πολύτιμων οικοσυστημάτων τους.

Συγκεκριμένα, στο νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό περιλαμβάνονται οι στρατηγικής σημασίας προβλέψεις και κατευθύνσεις για το σύνολο του εθνικού και περιφερειακού μας χώρου. Αξίζει, ειδικότερα, να αναφερθεί ότι δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη των οργανωμένων τουριστικών υποδοχέων και στη δημιουργία των “συνθέτων τουριστικών καταλυμάτων” του ν. 4179/2013. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η δημιουργία δύο κατηγοριών οργανωμένων τουριστικών υποδοχέων, ενός προτύπου χαρακτήρα και ενός άλλου υποδοχέα “ήπιας ανάπτυξης”  που απευθύνεται στην ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού.

Προβλέπονται, επίσης, δύο κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων, τα γενικά, όπου δεν ορίζεται με το κείμενο συγκεκριμένος συντελεστής δόμησης και τα ήπιας ανάπτυξης , όπου ο προβλεπόμενος συντελεστής είναι 0,05.