Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ ( 1161/2013), η αρμοδιότητα της περ. 45 του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 , αν και αναφέρεται κατά τη γραμματική της διατύπωση στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, παραπέμπει κατά τον σκοπό του νόμου στο άρθρο 280 του ν. 3852/2010 και αφορά την αρμοδιότητα  της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εκτέλεση αποφάσεων κατεδαφίσεως αυθαιρέτων, οι οποίες εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 267/1998.

Εξάλλου, κρίθηκε ότι μετά την τροποποίηση του  τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 με το άρθρο 6 του ν. 4071/2012, οι εκκρεμείς δίκες των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αντικείμενο τον έλεγχο των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων τους, οι οποίες είχαν συντελεστεί πριν από την ισχύ του ν. 3852/2010 κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας για τον έλεγχο και τον προέλεγχο των οικοδομικών αδειών, συνεχίζονται αυτοδικαίως  από τους Δήμους, οι οποίοι ασκούν πλέον τις αρμοδιότητες αυτές.