Αντισυνταγματικές έκρινε η Ολομέλεια του ΣτΕ τις διατάξεις νόμου του 2003, με βάση τις οποίες κατασκευάστηκε το εμπορικό κέντρο  “The Mall Athens” στο Μαρούσι.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 376/2014 απόφαση της Ολομελείας του το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι είναι μεν σύννομες οι διατάξεις των νόμων 2730/1999 και 3207/2003, με τις οποίες επεκτάθηκε ο υπερτοπικός αθλητικός πόλος του ΟΑΚΑ και θεσπίστηκαν χρήσεις γης σχετικές με την ολυμπιακή του λειτουργία, αλλά ως προς το Οικοδομικό Τετράγωνο του εμπορικού κέντρου “The Mall”, για το οποίο προβλέφθηκε συντελεστής δόμησης υπερδιπλάσιος του μέσου συντελεστή δόμησης του οικείου Γ.Π.Σ., δεν προέκυψε από την ειδική επιστημονική μελέτη η ειδικότερη αντιμετώπιση του ζητήματος της οικιστικής επιβάρυνσης της περιοχής και των εν γένει συνεπειών της στο περιβάλλον.

Καταλήγει δε η προαναφερθείσα απόφαση, σημειώνοντας ότι, μετά την αξιολόγηση των συνεπειών αυτών, ” δεν προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων που απαιτούνται κατά το άρθρο 24 του Συντάγματος για τον καθορισμό του εν λόγω συντελεστή δόμησης”.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η παράλειψη της εκτίμησης των επιπτώσεων του όλου σχεδίου κρίθηκε ότι παραβιάζει τις Οδηγίες 85/337/ΕΟΚ και 97/11/ΕΚ. Κατά συνέπεια, αφότου καθαρογραφεί η προαναφερθείσα απόφαση, το κτίριο του “The Mall” θα κηρυχθεί αυθαίρετο και οι ιδιοκτήτες θα επιχειρήσουν την ένταξή του στο νέο νόμο 4178/2013 για τα αυθαίρετα , καταβάλλοντας το σχετικό πρόστιμο.

Η συνταγματικότητα, όμως, των διατάξεων του νόμου 4178/2013 πρόκειται να κριθεί προσεχώς από την Ολομέλεια του ΣτΕ, όπου και εκκρεμεί αίτηση ακυρώσεως, η οποία έχει υποβληθεί από το Γραφείο μας κατά των κανονιστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν δυνάμει των εξουσιοδοτικών διατάξεων του νόμου αυτού.