Τη δυνατότητα μείωσης του προστίμου για τα αυθαίρετα μέχρι και 50%, για εργασίες ενεργειακής ή στατικής αναβάθμισης του κτιρίου, πρόκειται να ενεργοποιήσει μέσα στο επόμενο διάστημα το ΥΠΕΚΑ. Η δυνατότητα αυτή θα αφορά αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν πριν το 2003 και, ειδικά για τα λιθόκτιστα, μέχρι τον Ιούλιο του 2011.

Όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, οι παρεμβάσεις θα υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και προδιαγραφές, για τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και μπορεί να αφορούν τόσο το κέλυφος του κτιρίου, περιλαμβανομένων των ανοιγμάτων, όσο και τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Η συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων θα διαπιστώνεται με τη διενέργεια δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων στο κτίριο, μία μετά την υπαγωγή του κτιρίου στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013 και πριν από την έναρξη των παρεμβάσεων και μία μετά την ολοκλήρωση αυτών για τη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης των παρεμβάσεων και της επίτευξης του ενεργειακού στόχου.

Όσον αφορά δε τη στατική επάρκεια, Οι παρεμβάσεις αφορούν την επισκευή – αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού και υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και προδιαγραφές, που ισχύουν για τις υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης του κτιρίου, έπειτα από μελέτη και τεχνική έκθεση από αρμόδιο μηχανικό. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται, ωστόσο, κτίρια που έχουν λάβει επιδότηση – ενίσχυση από προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για την επισκευή – αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού τους ή προγραμμάτων αποκατάστασης ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Η νέα αυτή ρύθμιση, με την οποία δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού του προστίμου για το αυθαίρετο με τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ή βελτίωσης της στατικότητας ενός κτιρίου, θα ξεκινήσει να «τρέχει» από τη στιγμή της δημοσίευσής της. Θα δοθεί, ωστόσο, η δυνατότητα να συμμετάσχουν και όλοι οι “αυθαιρετούχοι” που έκαναν παρεμβάσεις αυτού του είδους, αφότου δήλωσαν τα ακίνητά τους στον νέο νόμο.