Σύμφωνα με απόφαση του απελθόντος αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, η οποία θα πρέπει προκειμένου να ισχύσει να συνυπογραφεί και από τον Υπουργό Οικονομικών, θα δοθεί η δυνατότητα συμψηφισμού τμήματος του προστίμου για τα αυθαίρετα, με τις δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση ή τη στατική ενίσχυση του εκάστοτε αυθαιρέτου. Η εν λόγω απόφαση αφορά σε κτίρια, που κατασκευάστηκαν πριν από το 2003, και έχει αναδρομική ισχύ.

Οι δαπάνες για τις ενεργειακές παρεμβάσεις συμψηφίζονται, ειδικότερα, με το πρόστιμο που έχει επιβληθεί για παρεμβάσεις στο κέλυφος του αυθαιρέτου, περιλαμβανομένων των ανοιγμάτων, καθώς και των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Ο συμψηφισμός μπορεί να αγγίξει έως και το 50% του προστίμου – όχι, όμως, και του παραβόλου – εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτιρίου κατά μία ενεργειακή κατηγορία ή εξοικονόμηση μεγαλύτερη από 30%. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται, αποκλειστικά, κατόπιν διενέργειας δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων στο κτίριο, μία πριν από την έναρξη των παρεμβάσεων και μία μετά την ολοκλήρωσή τους.

Περαιτέρω, οι δαπάνες που δικαιολογούνται για στατικές παρεμβάσεις αφορούν στην επισκευή – αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντος οργανισμού και υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και προδιαγραφές, που ισχύουν για τις υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, ύστερα από μελέτη και τεχνική έκθεση από αρμόδιο μηχανικό.

Για τον υπολογισμό της δαπάνης λαμβάνεται, μάλιστα, υπ’ όψιν το τιμολόγιο του Υπουργείου, για τις εργασίες αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές. Και σε αυτή την περίπτωση,  η δυνατότητα συμψηφισμού θα έχει αναδρομική ισχύ και για αυθαίρετα, που νομιμοποιήθηκαν με το ν.4014/2011.

Σύμφωνα, τέλος, με το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που απεστάλη από το ΥΠΕΚΑ στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προωθείται, ακόμη, η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου. Με το νέο αυτό πλαίσιο, θα καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής καταγραφής των βασικών στοιχείων κάθε κτιρίου, με ευθύνη των ιδιοκτητών και υποχρεωτική συμμετοχή μηχανικού.

Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πενταετίας, για όσους έχουν «τακτοποιήσει» αυθαίρετο, με βάση τους νόμους για τα αυθαίρετα ή τους ημιυπαίθριους και εντός δεκαετίας, για όλα τα υπόλοιπα κτίρια.

Προβλέπεται, μάλιστα, ότι, για τα κτίρια, που ανεγέρθηκαν πριν από την 01.03.2012, οι ιδιοκτήτες θα είναι υποχρεωμένοι, αρχικά, να συμπληρώσουν μόνο τα βασικά στοιχεία καταγραφής, ενώ για τα νέα κτίρια, θα πρέπει να γίνεται αναλυτική καταγραφή, με βάση τα προβλεπόμενα  στο ν. 4030/2011.