Μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχουν εκδοθεί οι περίπου είκοσι υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα, που απαιτούνται για να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος νόμος για την επιτάχυνση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων.

Ζήτημα γεννάται ως προς τις τυχόν καθυστερήσεις, που είναι πιθανό να σημειωθούν, κυρίως όσον αφορά την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων, καθώς, στην περίπτωση που το Συμβούλιο της Επικρατείας προβεί σε παρατηρήσεις επί των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων, τα υπουργεία είναι υποχρεωμένα να τις ενσωματώσουν.

Για την αποφυγή τέτοιων καθυστερήσεων, υπάρχει στο νόμο ειδική πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία όχι μόνο δίνεται δεσμευτική προθεσμία έκδοσης όλων των εφαρμοστικών κοινών υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων, μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2015, αλλά και προβλέπεται ότι, εάν παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσμία, τότε θα εξουσιοδοτείται ο υπουργός Ανάπτυξης να ρυθμίζει αυτός το πλαίσιο άσκησης της κάθε οικονομικής δραστηριότητας.

Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που πρέπει να εκδοθούν  αφορούν από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι ο καθορισμός των γενικών όρων λειτουργίας, στους οποίους θα πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις για να αδειοδοτηθούν, έως και τον τρόπο, με τον οποίο πρέπει να τηρούνται τα πρακτικά από τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, που χορηγούν εγκρίσεις λειτουργίας και εξετάζουν ενδικοφανείς προσφυγές.

Επίσης, θα πρέπει να εκδοθούν κοινές υπουργικές αποφάσεις για τα πρότυπα και τις προδιαγραφές, που πρέπει να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, για το ύψος των παραβόλων που θα καταβάλλουν οι εταιρείες, προκειμένου να αδειοδοτηθούν, αλλά ακόμη και για τα στατιστικά στοιχεία, που θα πρέπει να χορηγούν οι επιχειρήσεις.

Στα κρίσιμα για την εφαρμογή του νόμου προεδρικά διατάγματα περιλαμβάνονται, ακόμη, αυτά που θα καθορίζουν τους όρους των ελέγχων των επιχειρήσεων, αλλά και τη λειτουργία των ειδικών διευθύνσεων στις αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Υπενθυμίζονται, τέλος, τα βασικότερα σημεία του νέου νόμου για την αδειοδότηση επιχειρήσεων, τα οποία είναι:

– Δήλωση αυτοσυμμόρφωσης από τον επιχειρηματία και εκ των υστέρων έλεγχος.

– Αδειοδότηση ανάλογα με το είδος της επιχείρησης: 1.με απλή δήλωση στο ΓΕΜΗ και στην οικεία ΔΟΥ, 2.με βεβαίωση του επιχειρηματία ή πιστοποιημένου φορέα ή με την προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, για επιχείρηση, για την οποία έχουν εκδοθεί γενικοί όροι λειτουργίας, 3.με έγκριση άδειας λειτουργίας από τις Αρχές, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

– Υποβολή δικαιολογητικών και παρακολούθηση της εξέλιξης της αδειοδότησης, μέσω ηλεκτρονικής πύλης.

– Χρήση πιστοποιημένων φορέων ιδιωτικού τομέα, για τον έλεγχο των επιχειρήσεων.

– Πρόστιμα έως 3 εκατομμύρια ευρώ ή 15% επί του τζίρου, σε επιχειρήσεις που παραβαίνουν το νόμο και ποινές κάθειρξης στους επικεφαλής, μέχρι και 10 έτη.