Με το άρθρο 4 του νέου σχεδίου νόμου, που κατατέθηκε από το  ΥΠΕΚΑ, καθιερώνεται η Εθνική Χωροταξική Πολιτική (ΕΧΠ) ως το πρώτο στάδιο των εθνικών χωροταξικών κατευθύνσεων στρατηγικού χαρακτήρα.  Ειδικότερα, προβλέπεται ότι το κείμενο αρχών για την ΕΧΠ συντάσσεται με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ και αποστέλλεται, στη συνέχεια, στο Υπουργικό Συμβούλιο, για έγκριση, ενώ, παράλληλα, ανακοινώνεται και στη Βουλή για συζήτηση.

Για τη σύνταξη της Εθνικής Χωροταξικής Πολιτικής λαμβάνονται υπόψη τόσο η εθνική αναπτυξιακή Πολιτική, όσο και το εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής , το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, καθώς και άλλα ειδικά ή γενικά προγράμματα εθνικής ή διαπεριφερειακής κλίμακας που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη διάρθρωση του εθνικού χώρου.

Προβλέπεται, επίσης, ως επίπεδο σχεδιασμού το Στρατηγικό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΣΧΠ) που αποτελεί το γενικό σχέδιο χωροταξικής οργάνωσης συγκεκριμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων εθνικής εμβέλειας και σημασίας που διατυπώνονται μετά την εκτίμηση των βασικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας στους τομείς αυτούς, καθώς και των επιπτώσεών τους στο φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον.

Τα σχέδια αυτά, καθώς και οι αντίστοιχες Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Εκτίμησης εγκρίνονται με κοινές υπουργικές αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών, ενώ πριν από την έγκρισή τους υποβάλλονται στο αρμόδιο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας για απόψεις και παρατηρήσεις.

Σημειώνεται, τέλος, ότι σύμφωνα και με την πάγια νομολογία του ΣτΕ, νομική δεσμευτικότητα αναπτύσσουν τόσο οι γενικές κατευθύνσεις που περιέχονται στα προαναφερθέντα χωροταξικά σχέδια όσο και οι ειδικότερες ρυθμίσεις τους.