1. Δημοσιεύθηκε ( Α΄ 142/2014) ο νέος νόμος 4269/2014, με τον οποίο  επέρχονται ριζικές αλλαγές στα όργανα, τα μέσα και τις διαδικασίες του χωροταξικού και του πολεοδομικού σχεδιασμού. Ο νέος νόμος φέρει τον  τίτλο “Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση- Βιώσιμη Ανάπτυξη”.